Početna > Doktorandi

Doktorandi

Studenti trećeg stepena studija (doktorandi) mogu konkurisati za smeštaj u studentskom domu od 15. septembra do 31. oktobra.

Za prijavu na konkurs student trećeg stepena studija treba da prikupi više dokumenata Kao prvo, morate kupiti prijavu za Konkurs na Blagajni ishrane ili na Blagajni Službe smeštaja koje se nalaze u prizemlju studentskog doma „Slobodan Bajić”, u Ulici dr Sime Miloševića br. 10. Obrazac prijave na konkurs, pored osnovnih podataka o studentu, za studente trećeg stepena studija, sadrži i sledeće podatke :

• prosečnu ocenu u toku studija
• godinu studija
• broj zaostalih ispita
• naznaku o upisu zimskog semestra odgovarajuće godine
• podatak da se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije
• podatak koliko traju osnovne studije.

Student sam popunjava Obrazac prijave, a overava ga odgovorno lice na visokoškolskoj ustanovi.

Drugi dokument koji čini vašu prijavu na Konkurs jeste Uverenje o prihodima po članu porodice studenta za period od 1. januara do 30. juna tekuće godine. Uz Obrazac prijave na Konkurs za smeštaj u studentskim domovima dobićete i Obrazac za uverenje o prihodima koji će vam overiti nadležni opštinski organ u vašem mestu prebivališta. Nije obavezno da vaši prihodi budu prikazani baš na ovom obrascu, Služba smeštaja prihvata i obrasce koje izdaju opštinske vlasti, ali podaci moraju biti prezentovani na jednak način,kao što je to predviđeno u obrascu Studentskog centra.

Uverenje predstavlja sažetak više dokumenata, tj neophodno je pribaviti više dokumenata kako bismo na kraju imali ispravno popunjeno i potpuno Uverenje.

1. u vašoj Mesnoj zajednici, Opštini treba da vam se izda potvrda o broju članova vašeg domaćinstva, tzv. „kućna lista”

2. vaši roditelji (ako živite sa roditeljima?) treba da, od nadležnih službi u svom preduzeću, zatraže „potvrdu” o prosečnoj zaradi za period januar-jun tekuće godine, tj. za prvih šest meseci.

• roditelji penzioneri (ako živite sa roditeljima?) svoje prihode prikazuju odreskom za penziju
• nezaposleni roditelji (ako živite sa roditeljima?) će dokazati status nezaposlenog lica potvrdom koju izdaje mesno nadležna filijala Nacionalne službe za zapošljavanje.

3. „imovinu” u vlasništvu članova porodice prikazaćete dokumentom koji izdaje Katastar u vašoj Opštini

Sve prikupljene dokumente (1, 2, 3) morate odneti u Opštinu gde će nadležna služba iskoristiti podatke navedene u njima, kako bi izračunala prosečan prihod po članu vaše porodice. Treći dokument, koji vašu prijavu čini potpunom, je Uverenje iz Nacionalne službe za zapošljavanje da niste zaposleni.

UKRATKO, AKO STE STUDENT TREĆEG STEPENA STUDIJA (doktorand), NEOPHODNA DOKUMENTA ZA PRIJAVU NA KONKURS SU:

1. Prijava za konkurs (kupuje se na Blagajni ishrane ili na Blagajni Službe smeštaja, ispunjavate je sami, a overavate na vašem fakultetu ili visokoj školi).

2. Uverenje o prihodima po članu porodice studenta, od 1. januara do 30. juna tekuće godine.

3. Uverenje iz Nacionalne službe za zapošljavanja da niste zaposleni.

ROK ZA PRIJAVU NA KONKURS: Za studente doktorande rok je od 15. septembra do 31. oktobra 2011. godine.

KONKURSNE PRIJAVE SE PREDAJU …
… u Službi smeštaja Studentskog centra Novi Sad koja se nalazi u u prizemlju studentskog doma „Slobodan Bajić”, u Ulici dr Sime Miloševića br. 10.

Kontakt telefon Službe smeštaja je 021/6350-295.

Оставите одговор

Facebook