Početna > Konkursi > Javni konkurs za finansiranje projekata koje realizuju udruženja u 2015 na teritoriji grada Beograda
www.best.rs (1)

Javni konkurs za finansiranje projekata koje realizuju udruženja u 2015 na teritoriji grada Beograda

GRAD BEOGRAD GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA KANCELARIJA ZA MLADE I SARADNJU SA UDRUŽENJIMA

JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE PROJEKATA KOJE REALIZUJU UDRUŽENJA U 2015. GODINI NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA

 

 

Kancelarija za mlade i saradnju sa udruženjima obezbedila je sredstva za podsticanje projekata ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje projekata koje realizuju udruženja na teritoriji grada Beograda, iz  oblasti energetike, zaštite životne sredine, privrede, kulture, sporta i omladine, zdravstva, socijalne zaštite, obrazovanja i dečije zaštite, koji su od javnog interesa i odnose se na:

-   popularizaciju, podsticanje, usmeravanje i jačanje svesti o značaju nabrojanih oblasti (informisanje, promotivne aktivnosti, izdavaštvo, festivali, kampanje, izložbe i sl);

-       unapređenje znanja o određenoj temi kroz organizovanje neformalnih obrazovnih aktivnosti (seminari, stručni skupovi i dr);

-       rešavanje pojedinačnih problema u oblastima koja su pobrojana i od značaja su za grad;

-       sprovođenje konkretnih aktivnosti na rešavanju pojedinačnih lokalnih problema;

-       druge aktivnosti koje doprinose obrazovanju, odgovornom ponašanju i aktivnom uključivanju građana u oblasti od značaja za grad Beograd.

Ukupna sredstava obezbeđena za sprovođenje javnog konkursa u budžetu grada Beograda za 2015. godinu u skladu sa Odlukom o budžetu grada Beograda za 2015. godinu („Sl. list grada Beograda“ br. 96/14) iznose 3.800.000,00 dinara.

Pravo učešća na javnom konkursu imaju sva udruženja osnovana u skladu sa Zakonom o udruženjima („Službeni glasnik RS”, broj  51/09 i 99/11- dr. zakoni) koja su registrovana u Beogradu i koja, saglasno odredbama svog osnivačkog akta, obavljaju aktivnosti u navedenim oblastima (u daljem tekstu: udruženje).

Udruženje na javnom konkursu može da konkuriše za ukupno utvrđenu vrednost projekta ili za nedostajući deo sredstava. Ako konkuriše za nedostajući deo sredstava obavezno dostavlja izjavu o tome od koga su i u kom iznosu obezbeđena preostala sredstva.

Udruženje može da učestvuje na javnom konkursu samo sa jednim projektom koji se realizuje u celini na teritoriji Beograda.

Projekat kojim se konkuriše treba da je kratkoročan, odnosno da se celokupan projekat  ili faza za koju se traže sredstva, realizuju u 2015. godini.

Na konkurs može da bude prijavljen projekat čije su aktivnosti započete u 2015. godini, odnosno pre potpisivanja ugovora, a koje nisu završene pre zaključenja ugovora.

Krajnji rok za realizaciju projekta je 15. novembar 2015. godine.    

Prijava na javni konkurs dostavlja se na popunjenom Obrascu prijave uz koji se podnosi sledeća dokumentacija:

-            potpisana i overena izjava o visini učešća sopstvenih sredstava, odnosno visini učešća drugih subjekata u realizaciji projekta;

-            druga dokumenta koja udruženje smatra odgovarajućim za predloženi projekat (na primer: pisma preporuke i pisma podrške ako postoje, biografije koordinatora projekata i ključnih lica uključenih u rad na projektu).

Obrazac prijave sadrži podatke o podnosiocu projekta, osnovne podatke o projektu i potrebnim finansijskim sredstvima za realizaciju. Obrazac prijave se preuzima u Kancelariji za mlade i saradnju sa udruženjima, Beograd, ulica Kraljice Marije 1, XIX sprat, soba 1919 ili sa zvanične internet stranice grada Beograda kao i obrazac za dostavljanje izveštaja o realizovanom projektu.

Udruženja mogu konkurisati sa projektima čija najmanja vrednost iznosi 50.000,00 dinara, a najviša vrednost iznosi 200.000,00 dinara.

Prilikom izrade planiranog budžeta projekta, udruženje definiše troškove prema Obrascu prijave. Neće biti prihvaćeni sledeći troškovi:

-       troškovi nastali pre potpisivanja ugovora,

-       troškovi aktivnosti na pripremi projekta,

-       troškovi adaptacije objekta,

-       troškovi prevoza van teritorije grada Beograda,

-       troškovi taksi prevoza,

-       troškovi više od jednog fiksnog i jednog mobilnog telefonskog računa na mesečnom nivou tokom trajanja projekta,

-       troškovi ugostiteljskih usluga (osim keteringa za potrebe promocije),

-       troškovi honorara koji prelaze trećinu ukupno odobrenog budžeta projekta.

 

Rok za dostavljanje prijave je 15 dana od dana objavljivanja ovog javnog konkursa.

Prijavu dostaviti na adresu: Gradska uprava grada Beograda Kancelarija za mlade i saradnju sa udruženjima, Beograd, ulica Kraljice Marije 1, sa naznakom: „Prijava na javni konkurs„

Komisija će u roku od 20 dana od dana zaključenja konkursa utvrditi Listu vrednovanja i rangiranja prijavljenih projekata primenom sledećih kriterijuma:

-        kvalitet projekta (izvodljivost, mogućnost razvijanja projekta i njegova održivost, originalnost, aktuelnost teme, opravdanost i dr),

-        ciljevi koji se postižu (obim zadovoljavanja javnog interesa, stepen unapređenja u oblastima koja su od interesa za  grad Beograd i dr),

-        ciljna grupa i način uključivanja (veličina ciljne grupe, aktivno / pasivno uključivanje),

-        prethodne aktivnosti i iskustvo udruženja (projekti, pisma preporuke i podrške i dr),

-        opravdanost budžeta projekta,

-        saradnja sa drugim subjektima u realizaciji projekata,

-        kvalitet dosadašnje saradnje udruženja sa Kancelarijom.

Predlog liste odabranih projekata se objavljuje na zvaničnoj internet stranici grada Beograda.

Učesnici konkursa imaju pravo uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju, kao i pravo prigovora na Predlog liste odabranih projekata, u roku od 8 dana od dana njenog objavljivanja.

Odluku o prigovoru donosi komisija u roku od 15 dana od dana prijema prigovora.

Na Odluku o izboru projekata udruženja sa odobrenim novčanim iznosima koji se obezbeđuju iz budžeta grada Beograda za 2015. godinu, pribavlja se saglasnost gradonačelnika grada Beograda i odluka objavljuje na zvaničnoj internet stranici grada Beograda najkasnije u roku od 10 dana od dana dobijanja saglasnosti gradonačelnika.

Osoba za kontakt za sve dodatne informacije:

Bladimir Trifunović

011-715 7357

vladimir.trifunovic@beograd.gov.rs

Formu završnog izveštaja, obrazac prijave za konkurs i obrazac izjave o ciljevima udruženja možete preuzeti na sajtu Kancelarije za mlade Beograd.

Izvor: www.kanceralijazamlade.rs

Preporučujemo još

www.redbull.rs (2)

Adecco › Stručna praksa u sektoru HR Administracije

Adecco je multinacionalna kompanija sa sedištem u Švajcarskoj i pripada grupi 500 najvećih kompanija na …

Оставите одговор

Facebook