Početna > Studenti iz osetljivih društvenih grupa

Studenti iz osetljivih društvenih grupa

Ministarstvo prosvete i nauke je Pravilnikom i Konkursom predvidelo mere podrške za studente iz osetljivih društvenih grupa. Svi studenti iz ovih grupa koji prema redosledu na Konačnoj rang listi nisu dobili smeštaj u prvoj raspodeli imaju pravo da podnesu zahtev Studentskom centru, odnosno Službi smeštaja da se posebno rangiraju u okviru namenski opredeljenih kapaciteta ustanove (do 10% ukupnih kapaciteta).

Zahtev se podnosi u roku od 8 dana od dana objavljivanja Konačne rang liste. Obrazac zahteva će studenti moći da dobiju u Službi smeštaja.

Studenti iz osetljivih društvenih grupa uz zahtev podnose dokumentaciju kojom dokazuju pripadnost određenoj osetljivoj društvenoj grupi, i to:

- studenti iz materijalno ugrožene porodice - potvrda Centra za socijalni rad da su primaoci stalne socijalne pomoći
- studenti bez roditeljskog staranja - potvrda Centra za socijalni rad da su primaoci stalne socijalne pomoći
- studenti iz jednoroditeljskih porodica – izvod iz matične knjige umrlih za preminulog roditelja
- studenti pripadnici romske nacionalne manjine – potvrda Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine, odnosno Kancelarije za inkluziju Roma
- studenti čiji su roditelji nestali ili su kidnapovani na teritoriji Kosova i Metohije i na teritoriji republika bivše SFRJ – potvrda odgovarajućeg udruženja porodica kidnapovanih i nestalih lica
- izbeglice i raseljena lica – važeća izbeglička legitimacija
- povratnici po sporazumu o readmisiji i deportovani studenti – potvrda MUP-a
- studenti sa invaliditetom, studenti sa hroničnim bolestima i studenti rekovalescenti
– Lekarsko uverenje izdato od nadležne zdravstvene organizacije iz mesta studiranja

Lekarsko uverenje o vrsti i stepenu oboljenja ili invaliditeta mora biti izdato od nadležne zdravstvene organizacije iz mesta studiranja (nadležna studentska poliklinika). Za studente Univerziteta u Novom Sadu nadležan je Zavod za zaštitu zdravlja studenata Novi Sad, koji se nalazi u Ulici dr Sime Miloševića br. 6, (http://www. zzzzsns.co.rs).  Zgrada zavoda je pristupačna za osobe koje se otežano kreću, ili se kreću uz pomoć invalidskih kolica! Da bi vam lekar u studentskoj poliklinici izdao Uverenje, morate mu na uvid odneti svoje ranije lekarske nalaze. Potrudite se da vaši nalazi budu što skorijeg datuma. Ako se nalazite u stanju invaliditeta, bilo da je invaliditet nastao rođenjem ili je stečen, vaši lekarski nalazi ne moraju biti skorašnjeg datuma. Ono što ne smete propustiti jeste da lekaru u studentskoj poliklinici predate na uvid lekarske nalaze koje već imate, kopiju Rešenja o vrsti i stepenu invaliditeta ili kopiju Rešenja o pravu na tuđu negu i pomoć. Ukoliko vam je neophodan personalni asistent (pratilac) dok ste u studentskom domu, to morate posebno naglasiti lekaru. Lekar će nakon lekarskog pregleda i uvida u vašu dokumentaciju, ako smatra za opravdano, na vašem lekarskomuverenju naznačiti da vam je neophodan personalni asistent (pratilac). Kopija Rešenja o vrsti i stepenu invaliditeta ili kopija Rešenja o pravu na tuđu negu i pomoć su dokumenti koje morate predati lekaru na uvid ukoliko zelite da ostvarite pravo na personalnog asistenta (pratioca).

ROK ZA PRIJAVU NA KONKURS:

Za studente prve godine studija prvog stepena studija zahtev se podnosi u roku od 8 dana od dana isticanja Konačne rang liste za studente prve godine.

Za ostale studente prvog stepena studija, kao i za studente drugog i trećeg stepena studija u roku od 8 dana od dana isticanja konačne rang liste za ove grupe studenata.

ZAHTEVI SE PREDAJU …
… u Službi smeštaja Studentskog centra Novi Sad koja se nalazi u u prizemlju studentskog doma „Slobodan Bajić”, u Ulici dr Sime Miloševića br. 10. Kontakt telefon Službe smeštaja je 021/6350-295. Za svaku osetljivu društvenu grupu formira se posebna rang lista, na osnovu bodova iz konačne redovne rang liste.

Izuzetno za studente sa invaliditetom, studente sa hroničnim bolestima i studente rekonvalescente, posebna rang lista se utvrđuje na predlog komisije koju obrazuje direktor ustanove, a koju sačinjavaju jedan predstavnik studentskog centra i tri lekara iz studentske poliklinike.

Kandidati iz osetljivih grupa biće proporcionalno zastupljeni / rangirani / primljeni u odnosu na broj prijavljenih kandidata, u okviru do 10% namenski opredeljenih kapaciteta ustanove.

Оставите одговор

Facebook