Početna > Studentski domovi > Komisija za smeštaj studenata

Komisija za smeštaj studenata

Komisiju za smeštaj studenata, svojom odlukom, formira direktor Studentskog centra Novi Sad. Komisiju sačinjavaju tri predstavnika Studentskog centra i predstavnici relevantnih studentskih organizacija (Savez studenata, Studentska asocijacija, Novosadsko  udruženje studenata sa invaliditetom i Studentska unija). Zadatak Komisije je da prati i kontroliše sprovođenje Konkursa. Predstavnici studentskih organizacija, koji učestvuju u radu Komisije, kontrolišu podatke navedene u prijavama studenata na Konkurs (kontrole po fakultetima). Komisija po isteku konkursnog roka utvrđuje Preliminarnu rang listu, utvrđuje procenat studenata koji će ostvariti pravo na smeštaj, i razmatra prigovore studenata.

- Rok za podnošenje prijava na konkurs za studente prve godine studija završava se 15. septembra.
- Rok za podnošenje prijava za studente ostalih godina I stepena studija (II, III, IV, V, VI) i za studente II i III stepena studija završava  se 31. oktobra.

Kada se rok za podnošenje prijava na Konkurs za smeštaj studenata završi, Služba smeštaja Studentskog centra objavljuje Preliminarnu rang listu. Preliminarna rang lista za „brucoše“ objavljuje se najkasnije 48 sati od zaključenja Konkursa 15. septembra, a Preliminarna rang lista za sve ostale kategorije studenata najkasnije 48 sati posle zaključenja Konkursa 31. oktobra.

Preliminarnu rang listu studenti mogu pronaći na oglasnim tablama svojih fakulteta i visokih škola, kao i na internet sajtu Studentskog centra Novi Sad (www.scns.rs).
Kada je Preliminarna rang lista objavljena, počinje da teče rok od 8 dana u kom kandidati mogu da podnose prigovore na Preliminarnu rang listu.  Prigovore na Preliminarnu rang listu studenti treba da naslovljavaju na Komisiju za smeštaj studenata Studentskog centra  Novi Sad i da ih predaju u Službi smeštaja.

Ako se uoči bilo kakva greška na Preliminarnoj  listi, trebalo bi reagovati i napisati prigovor,  nakon što ste dobro proučili ključ za bodovanje studenata i proverili da li ste ispravno bodovani.  Greške nisu česte, ali se ipak dešavaju. U interesu studenata i Studentskog centra je da svaki student bude korektno bodovan.

Nakon objavljivanja Preliminarne rang liste, studenti često pišu prigovore koji se tiču priznavanje ocena sa ispita koji su položeni  pre predaje prijave na Konkurs za smeštaj studenata, ali ocena nije zavedena u studentskoj službi fakulteta. Prema dosadašnjem iskustvu, Komisija za smeštaj studenata uvažava takve prigovore. Studenti uz prigovor moraju dostaviti i uverenje sa fakulteta koje sadrži  podatak o tome kada je ispit položen.

Kada istekne rok za prigovore studenata na  Preliminarnu rang listu, sastaje se Komisija za smeštaj studenata Studentskog centra. Komisija prvo odlučuje o prigovorima, a zatim određuje koliki će procenat, od ukupno prijavljenih studenata, dobiti smeštaj u  domovima.

Komisija, zbog različitih rokova za konkurisanje  za studente prve godine studija i studenata svih ostalih godina studija, ranije određuje procenat za studente prve godine.
Prilikom određivanja procenata, Komisija, kao ograničenje, ima nedovoljne kapacitete Studentskog centra. Za smeštaj u domovima uvek se prijavi daleko više studenata, nego što Studentski centar svojim kapacitetom može da primi. Samo određen procenat od  ukupnog broja kandidata, može ostvariti pravo na smeštaj.

Kada Komisija odredi procente i podvuče crtu, Služba smeštaja  Studentskog centra objavljuje Konačnu rang listu. Konačnu rang listu studenti mogu pronaći na oglasnim tablama svojih fakulteta i  visokih škola, kao i na internet sajtu Studentskog centra Novi Sad.

Na osnovu Konačne rang liste, direktor Studentskog centra Novi Sad donosi  (najkasnije u roku od tri dana od objavljivanja Konačne rang liste) Odluku o prijemu studenata u studentske domove – zbog  različitih rokova završetka Konkursa za studente „brucoše” i za studente svih ostalih godina studija, direktor donosi dve Odluke,  posebno za „brucoše”, a posebno za studente svih ostalih godina studija.

Odluka je javna i studenti je mogu pronaći na oglasnim tablama svojih fakulteta i visokih škola, kao i na internet stranici Studentskog centra Novi Sad. Odluka sadrži i uputstva za studente, podatke o rokovima za preuzimanje ugovora i useljenje u domove.
Odluka direktora je konačna.

Оставите одговор

Facebook