Početna > Studentski domovi > Preuzimanje ugovora i useljenje u dom

Preuzimanje ugovora i useljenje u dom

Preuzimanje ugovora o stanovanju i useljenje u dom

Vaše ime nalazi se „iznad crte“ na Konačnoj rang listi, dobili ste mesto u studentskom domu, pred vama je još samo potpisivanje Ugovora o stanovanju u studentskom domu i useljenje u dom.

Potpisivanje ugovora o stanovanju

Da biste postali stanar doma, morate sa Studentskim centrom Novi Sad sklopiti Ugovor o stanovanju u studentskom domu. Ugovori se preuzimaju u Službi smeštaja.
Da biste dobili ugovor u Službi smeštaja, prethodno morate, na Blagajni za naplatu stanarine Službe smeštaja, uplatiti stanarinu za prvi mesec boravka u domu, materijalne troškove (naknadu za zajedničku štetu) i, ukoliko nemate studentsku karticu morate platiti i troškove izrade studentske kartice. Po uplati, dobićete priznanice, koje ćete, zajedno sa ličnom kartom podneti na uvid referentu Službe smeštaja, kako biste dobili Ugovor o stanovanju.

Nakon što službenici provere vaš identitet (lična karta, indeks!) i pošto se uvere da ste platili troškove useljenja (priznanice!), ako ne posedujete studentsku karticu ona će vam biti izrađena, dobićete Ugovor o stanovanju u tri primerka. Jedan primerak ostaje Studentskom centru, koji ćete na licu mesta potpisati i predati u Službi smeštaja. Drugi primerak ćete predati upravniku studentskog doma prilikom useljenja, a treći primerak je vaš i trebalo bi da ga čuvate dok ste u domu. Službenik koji vam je dao Ugovor o stanovanju će vam reći u kom ste domu dobili smeštaj, a predaće vam i obrazac Ugovora o jemstvu.

Ugovorom o jemstvu se osoba, koja je u stalnom radnom odnosu ili je penzioner, obavezuje da će izmiriti dugovanja studenta za neplaćenu stanarinu prema Studentskom centru Novi Sad. Ako ne budete redovno plaćali troškove smeštaja u studentskom domu, vaš jemac će morati da ih plati. Ugovor o jemstvu treba da overi nadležna služba u preduzeću u kome je zaposlen vaš jemac.

Ako je jemac penzioner on se mora potpisati na Ugovoru o jemstvu i uz Ugovor se mora priložiti odrezak od poslednje penzije. Overen  i potpisan Ugovor o jemstvu neophodan vam je za useljenje u dom, morate ga predati  upravniku doma prilikom useljenja.

Useljenje u dom

Pod useljenjem u dom podrazumeva se vaš prvi odlazak kod upravnika u studentski dom u kome ste dobili smeštaj. Upravniku morate predati nekoliko dokumenata kako biste se na kraju i  konačno (i bukvalno!) uselili u dom.

Neophodni dokumenti su:

1. Studentska kartica
2. Ugovor o stanovanju u studentskom domu
(dobili ste ga u Službi smeštaja!)
3. Ugovor o jemstvu (dobili ste ga u Službi smeštaja, potom vam ga je vaš jemac overio u preduzeću u kom je zaposlen, ili ga je overio svojim potpisom ako je jemac penzioner, uz priloženi odrezak od poslednje penzije)
4. Lekarsko uverenje o opštem zdravstvenom stanju izdato od nadležne zdravstvene organizacije, ne starije od 30 dana, (lekarski pregled za useljenje u dom može se obaviti samo u Zavodu za zdravstvenu zaštitu studenata Novi Sad, koji se nalazi u Ul. dr Sime Miloševića br. 6)
5. Priznanice o plaćenim troškovima useljenja (stanarina za prvi mesec, materijalni troškovi (šteta) i troškovi izrade studentske
kartice)
6. Indeks
7. Lična karta

Nakon što primi od vas navedene dokumente, upravnik će vas zamoliti da popunite par formulara koji služe za evidenciju studenata stanara doma i prijavu boravka i tu je kraj.

Odnosno - početak! 🙂

Dobićete ključ od sobe i slobodni ste da unesete svoj prtljag…

Оставите одговор