Početna > Studentski domovi > Rangiranje i bodovanje studenata

Rangiranje i bodovanje studenata

Rangiranje kandidata

Rangiranje i bodovanje studenata koji su konkurisali za smeštaj u domu vrši se na osnovu više kriterijuma.

Primaran je uspeh na fakultetu ili visokoj školi (prosečna ocena u toku studija, godina studija, broj zaostalih ispita), a za studente prve  godine studija to je opšti uspeh u srednjoj školi. Bodovi se, takođe, dobijaju i na osnovu socijalno-ekonomskog statusa porodice studenta.

Prema Pravilniku o smeštaju i ishrani učenika i studenata („Sl. glasnik RS”, br. 18/10), raspodela mesta u studentskim domovima vrši se prema kriterijumu ravnopravne zastupljenosti visokoškolskih ustanova.  Broj mesta koja se dodeljuju fakultetima i visokim školama utvrđuje se na osnovu broja kandidata koji ispunjavaju uslove za prijem i broja raspoloživih mesta u studentskom centru za tu raspodelu.

Studenti određenog fakulteta ili visoke škole, svih stepena studija, svih godina studija (osim za studente prve godine studija I stepena za koje se rang lista utvrđuje ranije i odvojeno, kao i za studente III stepena, doktorande, za koje se lista formira nakon odluke Ministarstva prosvete i nauke o finansiranju iz budžeta Republike Srbije) se rangiraju međusobno.

Rangiranje kandidata vrši se na osnovu sledećih kriterijuma:

1. Uspeh u prethodnom školovanju (prosečna ocena u toku studija, godina studija, broj zaostalih ispita).
Za studente prve godine studija boduje se opšti uspeh iz srednje škole.

2. Prihod po članu porodice studenta.

Bodovanje kandidata

1.  Bodovi koji se dobijaju na osnovu uspeha u školovanju

Studenti prve godine prvog stepena studija “brucoši”
Za studente prve godine studija uspeh se računa po sledećoj formuli:

- BB = POx 8

*   BB = broj bodova sveden na dve decimale

* PO = ukupna prosečna ocena svih razreda srednje škole iskazana ocenom od 2 do 5

* 8 = korektivni faktor

Studenti ostalih godina I stepena studija (II, III, IV, V, VI godina studija)
Za studente II, III, IV, V i VI godine studija, broj bodova prema uspehu vrednuje se po sledećoj formuli:

- BB = PO x 8 - BZI x 2

* BB = broj bodova sveden na dve decimale

* PO = prosečna ocena u toku studija

* BZI = broj zaostalih ispita iz svih godina studija

* 8 = korektivni faktor

Studenti prve godine II i III stepena studija
Za studente prve godine II i III stepena studija broj bodova se računa po sledećoj formuli:

- BB = PO x 8

*   BB = broj bodova sveden na dve decimale

* PO = prosečna ocena iz prethodno završenog stepena studiranja

* 8 = korektivni faktor

Studenti ostalih godina II i III stepena studija
Za studente ostalih godina drugog i trećeg stepena studija, broj bodova prema uspehu računa se po sledećoj formuli:

– BB = PO x 8 – BZI x 2

*   BB = broj bodova sveden na dve decimale

* PO = prosečna ocena sa stepena studiranja

* BZI = broj zaostalih ispita iz svih godina stepena studiranja

* 8 = korektivni faktor

• Dodatni broj bodova za godinu studija iznosi:

- Za studente II godine studija - 3 boda
- Za studente III godine studija - 6 bodova
- Za svaku narednu godinu dodaju se po 2 boda
- Za studente 1. godine mastera, kod režima studiranja 3+2, dodaje se 8 bodova
-Za studente 1. godine mastera, kod režima studiranja 4+1, dodaje se 10 bodova

Studentima koji su gubili godinu tokom studija, za svaku izgubljenu godinu, oduzimaju se po 2 boda

predviđenog za upis ima kandidat:

2. Bodovi koji se dobijaju na osnovu socijalno-ekonomskog statusa porodice

Socijalno-ekonomski status porodice iskazuje se brojem bodova za prosek ukupnih mesečnih prihoda po članu porodice studenta za period januar–jun tekuće godine, i to:

1) do 50% prosečne zarade bez poreza i doprinosa po zaposlenom u privredi Republike Srbije – 1 bod
2) do 100% i preko prosečne zarade bez poreza i doprinosa po zaposlenom u privredi Republike Srbije – 0 bodova

*Prosečna zarada bez poreza i doprinosa po zaposlenom u privredi Republike Srbije, za period od 1. januara do 30. juna tekuće godine, računa se prema podacima Republičkog zavoda za statistiku.

* Studentima čije je prebivalište na teritoriji Autonomne Pokrajine Kosovo i Metohija, a nisu u mogućnosti da pribave uverenje o prihodu po članu porodice, prihod po članu porodice boduje se sa 1 bodom.

Kada veći broj kandidata od broja predviđenog za prijem u studentski centar ostvari isti broj bodova, prednost u rangiranju do broja

1) koji ima veću prosečnu ocenu
2) koji je upisan u stariju godinu studija
3) koji ima manji prihod po članu porodice.

Оставите одговор

Facebook